Θέμα: «Ενημέρωση για υλοποίηση δράσεων στην σχολική σας μονάδα ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας»

Αγαπητοί/τές συνάδελφοι,

Παρακαλείσθε, όπως μας ενημερώσετε στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα  για τις δράσεις
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας (πχ. εικονικές επιχειρήσεις και σχέδια επιχειρηματικότητας, κτλ) που έχουν αναπτυχθεί στην σχολική σας μονάδα με τους/τις
μαθητές/τριες για τον Τομέα της Οικονομίας.

Σε επόμενη φάση, επιδίωξή μας θα είναι να διοργανωθεί επιμορφωτική συνάντηση με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και απολογισμού των δράσεων, την διαμόρφωση μιας κοινότητας μάθησης αλλά και την διάχυση καλών πρακτικών.

Η συμβολή σας θα είναι σημαντική..

271_ΑΠ_19.02.2020_ΠΕ80_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ_ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ_ΜΑΚΡΗ_signed

Ηλεκτρονική Φόρμα: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u912lJwl9EmKb0XwqY7GhNvReBXIEIVLnQCH3IxIkaVURE9ZNVM4VVNZRjhXNVZQTk9GTDZKMERJRi4u