Κεφάλαιο 13 : Οι κλασματικοί
αριθμοί

Εισαγωγή στα κλάσματα: https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/fractions-intro

Προσομοίωση του Phet απαιτεί κατέβασμα και java πολύ καλό εργαλείο. ***

Δημιουργία κλάσματος: https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/build-a-fraction

Προσομοίωση του Phet απαιτεί κατέβασμα και java ***

Συμπληρωματικές δραστηριότητες για όλη την ενότητα των κλασμάτων: 

https://www.geogebra.org/m/E5apaadm ***

Κεφάλαιο 14 : Κλάσματα
μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

http://demonstrations.wolfram.com/search.html?query=fractions

Συλλογή εφαρμογών για τα κλάσματα απαιτεί εγκατάσταση ειδικού εργαλείου *

Ψηφιακά εργαλεία για τα κλάσματα: https://phet.colorado.edu/en/simulation/fraction-matcher

Προσομοιώσεις του Phet απαιτούν κατέβασμα και java ***

Κεφάλαιο 15 : Το κλάσμα ως
πηλίκο διαίρεσης

Ο ρητός ως πηλίκο. : http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6485

Πρόκειται για
δραστηριότητα όπου ο μαθητής χωρίζοντας πίτσες σε ίσα μέρη λύνει ένα πρόβλημα
που τον βοηθά στο να εμβαθύνει στην έννοια του ρητού ως πηλίκου και στην έννοια
της διαίρεσης μερισμού

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί flash και Java και πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές, ειδικά σε αυτούς με πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. *

Εναλλακτικά προτείνονται: https://www.geogebra.org/m/fQmC7Wpb & 

https://www.geogebra.org/m/ARGzAbQA

 

Κεφάλαιο 16: Ισοδυναμία
κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων

Δημιουργώντας ισοδύναμα κλάσματα: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1962

Μικροπείραμα για την ανακάλυψη και κατανόηση των ιδιοτήτων των ισοδύναμων κλασμάτων. Με τη βοήθεια του λογισμικού οι μαθητές χωρίζουν ένα κυκλικό δίσκο σε ίσα μέρη και επιλέγουν τα μέρη που θέλουν έτσι ώστε αυτό να είναι ίσο με άλλο κλασματικό μέρος κυκλικού δίσκου. Βρίσκουν διάφορες λύσεις και γενικεύουν. Στην 3η δραστηριότητα εφαρμόζουν τους κανόνες που έχουν ανακαλύψει (Geogebra). ***

Συμπληρωματικά: https://www.geogebra.org/m/GaP4S8XF

Κεφάλαιο 17ο : Σύγκριση και
διάταξη κλασμάτων

Σύγκριση κλασμάτων: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1936

Για την επίλυση ενός προβλήματος οι μαθητές με τη βοήθεια δρομέων χωρίζουν σε μέρη δύο σοκολάτες, επιλέγουν μέρη τους και συγκρίνουν τα δύο κλασματικά μέρη έχοντας τη δυνατότητα να βλέπουν τη θέση των δύο κλασμάτων πάνω στην αριθμογραμμή (Geogebra). ***

Συμπληρωματικά: https://www.geogebra.org/m/AWVueMYD ***

 

Κεφάλαιο 18: Πρόσθεση και
αφαίρεση κλασμάτων

Γεωμετρική πρόσθεση κλασμάτων σε ένα τετράγωνο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3710?locale=el

Οι μαθητές πειραματίζονται και διερευνούν πώς να χωρίσουν κατάλληλα ένα τετράγωνο, στο γεωπίνακα, ώστε τα μέρη του να αναπαριστούν γεωμετρικά την πρόσθεση δύο κλασμάτων, σε μια ανοιχτή δραστηριότητα.

To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση ψηφιακών εργαλείων (Flash). *

Εναλλακτικά προτείνονται: https://www.geogebra.org/m/GhV4yw6B , 

https://www.geogebra.org/m/teY3Rpk6

Κεφάλαιο 19: Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα, κλασμάτων – αντίστροφοι αριθμοί

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων:http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4272

Μικροπείραμα για τον πολλαπλασιασμό κλασμάτων. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση ψηφιακών εργαλείων (Geogebra). ***

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων μικρότερων της μονάδας: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1858

Οι μαθητές χωρίζουν ένα τετράγωνο οριζόντια και κατακόρυφα με τη βοήθεια δρομέων και μετρώντας τα κοινά μέρη των δύο διαμερίσεων καθώς και τα συνολικά μέρη στα οποία χωρίστηκε το τετράγωνο ανακαλύπτουν τον κανόνα του πολλαπλασιασμού κλασμάτων. Μετατρέπουν τα κλάσματα σε ανάγωγα ενώ έχουν την δυνατότητα να κάνουν τους δικούς τους πολλαπλασιασμούς κλασμάτων (μικρότερων της μονάδας) έχοντας την κατάλληλη ανατροφοδότηση (Geogebra). ***

Κεφάλαιο 20: Διαίρεση κλασμάτων

Διαίρεση κλασμάτων: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4288

Μικροπείραμα για την διαίρεση κλασμάτων. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση ψηφιακών εργαλείων (Geogebra). ***