Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου:

  • Παρέχουν συνεχή επιστημονική καθοδήγηση στο πλαίσιο του σχεδιασμού και πραγματοποίησης ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή ομάδας σχολείων.
  • Υποστηρίζουν την εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στις εκπαιδευτικές δομές των οποίων έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη και καθοδήγηση, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών,με στόχο τη βέλτιστη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου. 
  • Ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και συνεργασιών.
  • Έχουν την ευθύνη επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών του κλάδου τους. Υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στις διαδικασίες σχεδιασμού και πραγματοποίησης διδακτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, μεριμνούν για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων επιμορφωτικών αναγκών τους και προτείνουν εναλλακτικές λύσεις σε ζητήματα που ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να διαχειριστούν.
  • Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς.
  • Οργανώνουν κατά περίπτωση παρουσιάσεις δειγματικών διδασκαλιών, συνεργαζόμενοι με τους εκπαιδευτικούς.
  • Συνεργάζονται με τις μαθητικές κοινότητες, τους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών, τα όργανα λαϊκής συμμετοχής, τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Συλλόγους Γονέων, τους πολιτιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους, τους επιστήμονες και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας.
  • Οργανώνουν επιμορφωτικές δράσεις και θεματικά σεμινάρια που απευθύνονται σε γονείς/κηδεμόνες, καθώς και ημερίδες ή/και ενημερωτικές συναντήσεις γονέων/κηδεμόνων.
  • Μελετούν τις ετήσιες εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, των Ε.Κ. και των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου της περιοχής αρμοδιότητάς τους,αποδελτιώνουν τα αιτήματα και διαπιστώνουν τις ανάγκες τους για υποστηρικτική βοήθεια.
  • Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες στις διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, διερευνούν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων που συναποτελούν Ομάδα Σχολείων.