6ο ΠΕΚΕΣ

Η επιμορφωτική δράση «Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας» υλοποιήθηκε  με ευθύνη του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 με τη μορφή προαιρετικών σεμιναρίων, εκτός εργασιακού ωραρίου, με εφαρμογή του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 10 Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι (ΘΕΚ). Κάθε ΘΕΚ περιλάμβανε 24 ώρες διά ζώσης (4 εξάωρες συναντήσεις) και 28 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλία (σύνολο 52 ώρες), είχε συνολική διάρκεια 5 εβδομάδες και χωριζόταν σε 4 Θεματικές Ενότητες (ΘΕ). Επιπλέον, δημιουργήθηκε πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), όπου οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ΘΕΚ αναρτούσαν εκπαιδευτικό υλικό προς μελέτη και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί τις απαιτούμενες εργασίες.

 

Η θετική εμπειρία που αποκομίσαμε από την εφαρμογή της επιμορφωτικής δράσης «Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας» κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 δυστυχώς δεν συνεχίστηκε και το σχολικό έτος 2020-2021 λόγω της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, αποφασίσαμε ως 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής την έκδοση ενός  συλλογικού τόμου, ώστε να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε, αλλά και ως μνημείο καλής συλλογικής εργασίας σε πολλά επίπεδα. Θεωρούμε ότι η δημιουργία ενός τέτοιου υλικού μπορεί να λειτουργήσει και ως οδηγός για την υλοποίηση παρόμοιων επιμορφωτικών δράσεων στο μέλλον. Κυρίως, όμως, πιστεύουμε ότι ο διαμοιρασμός της εμπειρίας αυτής με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί μια μικρή συνεισφορά στον δρόμο για μια καλύτερη εκπαίδευση.

 

«Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας»