ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Σ.Ε.Ε. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ημερίδες Εκπαιδευτικών Προσχολικής εκπαίδευσης «Το αειφόρο σχολείο»: α) 1ο Νηπιαγωγείο Κιτσίου (27-2-2019) β) 1ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών (1-3-2019) γ)2ο Νηπιαγωγείο Παιανίας (5-3-2019) δ) 2ο Νηπιαγωγείο Καλυβίων (6-3-2019) ε) 28ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών (7-3-2019) στ) 6ο Νηπιαγωγείο Γέρακα (14-3-2019) ζ) 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Νηπιαγωγεία Αγίου Στεφάνου (15-3-2019)

Παρουσίαση καλών πρακτικών. Μετάβαση των μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, (6-9-2029), ΣΕΕ κ.κ. Ευθυμιοπούλου, Φεγγερού

Ημερίδα: Μετάβαση των μαθητών/τριών από το από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, (9-9-2019), ΣΕΕ κ.κ. Παπαδοπούλου, Ευθυμιοπούλου

Επιμορφωτική δράση: Μετάβαση των μαθητών/τριών από το από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, (10-9-2019),ΣΕΕ κ.κ. Ευθυμιοπούλου, Μανούσου

Επιμορφωτική Δράση για τη μετάβαση των μαθητών/τριών από το από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, (9-9-2019), ΣΕΕ κ.κ. Φεγγερού, Μητρόπουλος

Επιμορφωτική δράση μετάβασης μαθητών/τριών από το από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, (5-9-2019), ΣΕΕ Μανούσου, Φεγγερού

Επιμορφωτική δράση με θέμα : «Πρώτη Ανάγνωση», (3-9-2019), ΣΕΕ κ.κ. Ευθυμιοπούλου, Ρογάρη

Αλλαγή τόπου υλοποίησης επιμορφωτικής δράσης με θέμα : «Παρουσίαση καλών πρακτικών. Μετάβαση των μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο», (6-9-2019), ΣΕΕ κ.κ. Ευθυμιοπούλου, Φεγγερού

Αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης Επιμορφωτικής δράσης με θέμα : «Η αξιοποίηση του παραμυθιακού λόγου στη διδασκαλία της μουσικής παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας»