• minedu logo transp new

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής έχει την έδρα της στην Αθήνα, Αναστασίου Τσόχα 15-17 και είναι αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Έχει υπό την εποπτεία της 3.564 σχολικές μονάδες και ειδικότερα 2.548 σχολεία πρωτοβάθμιας και 1.016 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Από την 1η Απρίλιου του 2019, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής είναι ο Δρ. Κόσυβας Γεώργιος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).

Π

Δ

Ε

 

Α

τ

τ

ι

κ

ή

ς

Phonebook-icon32x32  maps-icon32x32  rss-icon48x48

Γραμμή Βοηθείας

help line

safe line

SaferInternet4Kidslogo

sos-line

S

@

f

e

r

 

I

n

t

e

r

n

e

t

Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 12:30

6 Οκτωβρίου 2018- Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα QuaMMELOT

Ημερίδα

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2018

στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

στο Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο

QuaMMELOT

Qualification for Minor Migrants education and Learning

Open access - Online Teacher Training

Reference number: 2017-1-IT02-KA201-036610

ΗΠεριφερειακήΔιεύθυνσηΑ/θμιαςκαιΒ/θμιαςΕκπαίδευσηςΑττικήςσυμμετέχει, ωςεταίρος, στοΕυρωπαϊκόΠρόγραμμα Erasmus+μετίτλο Qualification for Minor Migrants Education and Learning Open access – On line Teacher-training (QuaMMELOT) (ΠροσόνταγιατηνΕκπαίδευσητωνΑνηλίκωνΜεταναστώνκαιΑνοιχτήπρόσβασησεεπιμορφώσειςγιαΕκπαιδευτικούς). ΡόλοσυντονιστήτουΠρογράμματοςέχειαναλάβειτοΠανεπιστήμιοτηςΦλωρεντίας (UNIFI) καισυμμετέχουνεκτόςαπότηνΠΔΕΑττικής, τοUfficioScolasticoRegionale (USR) τηςΤοσκάνης, η Provincia di Livorno Sviluppo, τοΠανεπιστήμιοτηςΣεβίλλης(USE) καιτο Videncenter for Integration απότηΔανία. Η διάρκεια του είναι 32 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2020.

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ομαλή ένταξη μεταναστών και προσφύγων στη μαθησιακή διαδικασία. Με βασικό στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω πρακτικών συμπερίληψης στη σχολική εκπαίδευση, θα επιχειρηθεί αφενός η ανταλλαγή καλών διδακτικών πρακτικών και αφετέρου η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας ανοικτής και δωρεάν πρόσβασης με επιμορφωτικό υλικό που θα απευθύνεται σε όσες και όσους διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν πρόσφυγες και/ή μετανάστες και θα αφορά στις παρακάτω 8 Θεματικές Ενότητες:

 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Πρώτη υποδοχή
 • Σχέσεις και επικοινωνία
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες στη γλώσσα υποδοχής
 • Ενεργός πολιτειότητα
 • Μαθηματικά
 • Πληροφορικός γραμματισμός
 • Ανάπτυξη καλλιτεχνικής και αισθητικής έκφρασης

Μέσω αυτού του υλικού θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία, ικανά για την προώθηση της διδασκαλίας και της πνευματικής ανάπτυξης παιδιών μεταναστών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να περιοριστεί η σχολική διαρροή αυτής της μαθητικής ομάδας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων και προκειμένου να αναπτυχθεί μια γόνιμη συζήτηση μεταξύ όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην ομαλή ένταξη μεταναστών και προσφύγων στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών υποδοχής, διοργανώνει, στο πλαίσιο της πενθήμερης επίσκεψης των εταίρων του Προγράμματος στην Αθήνας την πραγματοποίηση δράσεων, μεταξύ των οποίων,

 • Ημερίδα με τίτλο «Προσφυγικό και εκπαίδευση: μικρά βήματα, μεγάλες παρεμβάσεις», με τους εμπλεκόμενους στο Προσφυγικό και Μεταναστευτικό γενικότερα και την Εκπαίδευση των Προσφυγόπουλων ειδικότερα, στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Παστέρ την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 (09:30-12:30) και
 • Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας στο ΥΠΠΕΘ, με τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων στην Εκπαίδευση των Προσφύγων, την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 (09:00-12:00.

Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν τη συνέχιση μιας σειράς πρωτοβουλιών και ενεργειών που έχει ήδη αναλάβει και υλοποιήσει η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος.

Μεταξύ άλλων, οργάνωσε και συντόνισε Ομάδες Εστίασης (focus groups) στις οποίες εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι φορέων που συνδέονται με το Προσφυγικό προσέγγισαν, μέσω της μάθησης μεταξύ ομοτίμων (peer learning), την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων στην Ελλάδα και αντάλλαξαν απόψεις, εμπειρίες και καλές πρακτικές που οι ίδιοι εφάρμοσαν τα τελευταία δύο χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε καταγραφή και ανάλυση τόσο των επιμορφωτικών αναγκών όσο και των παρεμβάσεων που είναι χρήσιμο να γίνουν για την αποτελεσματικότερη ένταξη και εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών στη μαθησιακή διαδικασία. Στο τέλος αυτής της δράσης συντάχθηκε έκθεση συμπερασμάτων και έγινε καταγραφή καλών πρακτικών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο συναντήσεων Εργασίας των Ομάδων του κλάδου των Μαθηματικών και των Φιλολόγων, η ΠΔΕ σχεδίασε τους βασικούς άξονες για την παραγωγή εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού. Βασικά σημεία του εν λόγω σχεδιασμού παρουσιάστηκαν ήδη στους εταίρους, θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικού επιμορφωτικού εργαστηρίου που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, και αναμένεται η τελική διαμόρφωσή του σε μορφή Εκπαιδευτικών Πακέτων χρήσιμων για αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τμήματα όπου φοιτούν μετανάστες και πρόσφυγες.

Συνέταξε, επίσης, έκθεση με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποδοχή και φοίτηση προσφύγων και μεταναστών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών αλλά κα προβληματισμών μεταξύ των εταίρων σχετικά με διαφορετικές προσεγγίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών υποδοχής.

Επιπλέον, συμμετείχε με εκπροσώπους της στα δύο meetings που έχουν έως σήμερα πραγματοποιηθεί σε Φλωρεντία και Σεβίλλη. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων Εργασίας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το ζήτημα της ομαλής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας-εταίρου. Αποφάσισαν, επίσης, να υιοθετήσουν συγκεκριμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις (learningneedsanalysis, peerlearning, learninginfocusgroups) και να αξιοποιήσουν ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης (LearningManagementSystem - LMS) με στόχο την επιμορφωτική στήριξη των εκπαιδευτικών καθώς και τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου εκπαιδευτικών σχετικά με τις 8 Θεματικές Ενότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τέλος, οι εταίροι δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση δράσεων διάχυσης -με δια ζώσης και εξ αποστάσεως συναντήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο- των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και διδακτικών πρακτικών με στόχο την αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων στη μαθησιακή διαδικασία και την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού.

quamellot  erasmus logo